ବିକ୍ରୟ ସେବା

01

 • ଅନଲାଇନ୍ କାରଖାନା ଯାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣୀୟ |
 • ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଜନା ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ଚାହିଦା ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯାହା ଦ୍ our ାରା ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣରେ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିନିଯୋଗ ଅର୍ଥନ benefits ତିକ ଲାଭକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିପାରିବ |
 • ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମିଶାଇ, ଆମେ ଗ୍ରାହକ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |
 • ବୃତ୍ତିଗତ ବିକ୍ରୟ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନଲାଇନରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ |
ଟପ୍-ମାଇନର୍-ବିକ୍ରୟ-ସେବା -1 |
ଟପ୍-ମାଇନର୍-ବିକ୍ରୟ-ସେବା -02 |

02

 • ବାଣିଜ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ପଠାଇବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସହମତ |
 • ଟ୍ରାକିଂ ସାମଗ୍ରୀର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସୂଚନା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ |
 • ଖଣି ଯନ୍ତ୍ରର ୱାରେଣ୍ଟି ନୀତି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:
  1. 1 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଆମ କାରଖାନାକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ |
  2. ବହୁଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୟ ପରିମାଣକୁ ଅନୁପାତର 1% ଅତିରିକ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ |